مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

نما

نما

نما

طول هر نما با مقدار فیلمی که در دوربین جا می‌گیرد، محدود می‌شود؛ یعنی چهار، ده یا سی و سه دقیقه.

هر نما را می‌توان بدون قطع به کار برد یا به قطعات کوچکتری خرد کرد تا نماهای دیگر در آن میان‌برش شود. هر واقعه‌ی بازسازی شده می‌تواند به دفعات از یک یا چند زاویه مختلف فیلمبرداری شود. به طور کلی، اگر صحنه بسیار خوب از آب درنیاید، از یک  زاویه واحد نماهای مکرری برداشت می‌شوند. از تغییر زاویه‌ی دوربین آگاهانه‌تر استفاده می‌شود تا دست تدوینگر براش برش موازی باز باشد.

">

 

نما

طول هر نما با مقدار فیلمی که در دوربین جا می‌گیرد، محدود می‌شود؛ یعنی چهار، ده یا سی و سه دقیقه.

هر نما را می‌توان بدون قطع به کار برد یا به قطعات کوچکتری خرد کرد تا نماهای دیگر در آن میان‌برش شود. هر واقعه‌ی بازسازی شده می‌تواند به دفعات از یک یا چند زاویه مختلف فیلمبرداری شود. به طور کلی، اگر صحنه بسیار خوب از آب درنیاید، از یک  زاویه واحد نماهای مکرری برداشت می‌شوند. از تغییر زاویه‌ی دوربین آگاهانه‌تر استفاده می‌شود تا دست تدوینگر براش برش موازی باز باشد.